//banners section

Prinos i sastav mleka kod krava zavisi od različitih faktora. Među najznačajnije faktore ubrajaju se rasna pripadnost, laktacija, zatim starost, ali i težina krava, kao i muža. Takođe, u veoma važne faktore spadaju i ishrana, kao i ambijentalni uslovi i smeštaj. Promena sezone takođe može značajno da utiče na prinos i promenu sastava mleka.

Sledi pregled najznačajnijih faktora koji mogu da uslove promene u količini mleka, ili njegovog hemijskog sastava. Šta sve može da utiče na prinos i sastav mleka?

Rasa

Kada je u pitanju proizvodnja mleka, rasa je najbitniji faktor. Proizvodnja, odnosno količina, te sastav, tj. suva materija i mlečna mast, mleka zavise od rase goveda koja se uzgaja.

Holštajn frizijska rasa, poznata je kao najveći proizvođač mleka i daje preko 10 000 kg sa 3,5{6cd17b10ab34226cae1d1fa77a729b0353f498ccbe1164c19971cd8f5cb7e905} mlečne masti. Simentalska rasa je nastala Švajcarskoj i najzastupljenija je u Srbiji. To je rasa kombinovanih svojstava. Drugim rečima, koristi se za proizvodnju i mleka i mesa za jednu standardnu laktaciju u trjanju od 305 dana može da proizvede i do 7 000 kg mleka.

Laktacija

Laktacija kod krava traje 10 meseci, odnosno 305 dana, a posle toga nastupa vreme zasušenja do novog partusa. Tokom laktacije menja se sastav mleka, a količina mleka kod krava dostiže svoj maksimum između 35-60 dana, a nakon tog perioda opada po stopi od 2,5{6cd17b10ab34226cae1d1fa77a729b0353f498ccbe1164c19971cd8f5cb7e905} na nedeljnom nivou.
Starost i težina krava

Prinos i sastav mleka zavisi i od starosti i težine krava. Na primer, količina mleka se povećava do pete godine života (treće laktacije). Poseban uticaj na količinu mleka ima i priprema junica za narednu laktaciju, te i pravilna ishrana. Teže krave iste rase, daju više mleka.

Ishrana

Ishrana je najvažniji činilac koji koji utiče na količinu i sastav mleka. Ishrana ima najveći uticaj u srednjem delu laktacije. Kada je ishrana mlečnih krava u pitanju, bitan je odnos koncentrovanog i kabastog dela obroka. Povećanjem udela koncentrovane hrane u ukupnom obroku povećava se ukupna proizvodnja mleka, a smanjuje udeo mlečne masti.

Suprotno se dešava povećanjem kabastog dela. Zamena sena silažom dovodi do povećanja proizvodnje mleka. Kada u obroku ima više celuloze stvara se više sirćetne kiseline, a toje preduslov za stvaranje mlečne masti.

Ambijentalni uslovi i smeštaj

Od svih uslova spoljne sredine, na prinos i sastav mleka najviše utiče temperatura. Gornja granica koju u našim uslovima krave mogu podneti je 27,5 C. Povećanjem temperature iznad ove graniceopada konzumiranje hrane i proizvodnja mleka. Temperatura niža od -4 C, utiče na smanjenje količine mleka.

Relativna vlažnost vazduha ponekad više utiče od temperature. Za smeštajni prostor bitno je sledeće: tip ležišta (širina i dužina), vrsta podova, uslovi za mužu i za održavanje higijene. Za mlečnost krava bitna je svetlost, a preporučuje se da odnos površina prozor/pod bude 1/15.

Muža

Kada je reč o muži krava mogu se razlikovati tri aspekta:

  • na početku muže mleko ima najmanje mlečne masti, najviše mlečne masti ima u poslednjim mlazovim mleka;
  • iz zadnjih četvrti, krave daju više mleka nego iz prednjih;
  • broj muža u toku dana utiče na količinu i sastav mleka. Pri dvokratnoj muži prinos mleka je veći ujutru nego uveče. Trokratnom mužom ostvaruje se veća proizvodnja mleka za 20{6cd17b10ab34226cae1d1fa77a729b0353f498ccbe1164c19971cd8f5cb7e905}.

Uticaj sezone

Sa promenom sezone menja se način ishrane, način držanja, stadijum laktacije i dr. Suva materija se smanjuje u proleće, a najveća je zimi. Mast se smanjuje leti, kao i proteini. Laktoza i mineralne materije su stabilne tokom cele godine.

Najveća mlečnost se postiže ako je teljenje u zimskom periodu, u periodu decembar-januar.

Kakva su vaša iskustva kada je prinos i sastav mleka kod krava u pitanju? Da li ste pored navedenih faktora primetili još neke?

Nenad Milenković

Nenad Milenković, diplomirao 2011. godine na Poljoprivredom fakultetu. Bavi se ishranom domaćih životinja. Interesuje se za kontrolu kvaliteta, inovacije pri tehnološkim procesima i softverima za optimizaciju hrane za životinje.

Comments

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *