//banners section

Smeštaj svinja igra važnu ulogu u njihovoj proizvodnji. On utiče na važne proizvodno-ekonomske faktore kao što su brzina prirasta, konverzija hrane, zdravstveno stanje svinja, kao i kvalitet mesa. Kako bi se postigla zadovoljavajuća proizvodnja, potrebno je obezbediti i dobar smeštaj za svinje. Naime, samo u povoljnim uslovima dolazi do izražaja biološke mogućnosti svinja i kvalitet hrane.

Za smeštaj svinja namenjena su tri sistema: otvoreni, poluotvoreni i zatvoreni. Otvoren i poluotvoren sistem dosta su zastareli i slabo se koriste, dok zatvoren sistem predstavlja najvažniji sistem u intenzivnoj proizvodnji svinja, stoga će u ovom članku biti nešto više reči o ovom sistemu.

U zatvorenom sistemu industrijske proizvodnje svinje se gaje prema kategorijama, tako da postoje određeni objekti za određene kategorije, a to su: bukarište, čekalište, prasilište, objekat za odgoj prasadi, kao i tovilište.

Drugi deo ovog teksta možete pogledati ovde.

Bukarište

Bukarište je posebno odeljenje, a služi za osemenjavanje, tj. oplodnju krmača. U njemu se drže sve one krmače, ili nazimice, koje treba u što manjem broju narednih dana, a najviše od 7 do 10, osemeniti. Svakako, tu su i nerastovi, koji služe ili za propust, ili za brže izazivanje polnog žara – estrusa.

boksovi za nerastove, smeštaj svinja

Boksovi za nerastove su veličine od 6 do 8 m2, u zavisnosti da li služe i za prirodno osemenjavanje. Ograda boksa obično je visine od 1,2 do 1,4 m, a obavezno ima vertikalne šipke, tj. cevi. U boksu se nalazi samo veliko korito za ishranu i jedna pojilica. Kavezi za krmače u bukarištu su specifični. Dužina i širina su im standardne, npr. 180 (200) x 65 (70) cm, ali je visina dvojaka. Prednji deo koji se nalazi do korita visine je 100 cm, a zadnji je spušten. Tako se obezbeđuje lakši pristup do krmača, pa i kontrola nad njima.

Čekalište

Nakon osemenjavanja i kontrole, krmače dolaze u odeljenje, koje se naziva čekalište. U čekalištu krmače borave sve do prevođenja u prasilište, a to je na oko 7 dana pre prašenja. Dakle, u čekalištu krmače provode najveći deo vremena. Drže se pojedinačno ili u grupama.

Pojedinačno držanje krmača u čekalištu

Krmače se drže u standardnim kavezima dimenzija 180 (200) x 65(70) x 100 (110) cm. Ovaj način držanja ima dosta prednosti, kao što su individualna nega i ishrana, i sl. Ipak, u ranoj fazi suprasnosti najvažnije je sprečiti međusobno uznemiravanje i povređivanje krmača. Ta faza traje 35 do 40 dana.

Ovaj način držanja ima i svojih nedostataka. Naime, krmače se ne kreću. U kavezu se nalaze korito i pojilica. Korito mora biti dovoljno veliko i od kvalitetnog materijala, kao i da se redovno i temeljno čisti. Pojilica se postavlja iznad korita. Pod, tj. podloga ležišta krmača u kavezima mora biti sa dobrom toplotnom izolacijom. Podloga ne sme biti klizava, ali ni suviše hrapava.

Grupno držanje krmača u čekalištu

boksovi za držanje krmača, smeštaj svinja

Ovaj način držanja pozitivno utiče na zdravlje, kao i na kondiciju krmača. Tada se formiraju stalne grupe, a koje se grupno prevode. Grupno držanje postaje sve popularnije i zbog sve veće i sigurnije primene automatskih stanica za programiranu ishranu.

Pored velikih prednosti grupno držanje krmača ima i određene mane. Svakako, najveći nedostatak je stalna pojava međusobne borbe za rang u grupi. Tako se često javlja i opasnost od njihovog povređivanja. Osim teže kontrole, kod ovog načina držanja potrebno je više rada i, kao i veći stajni prostor.

Za držanje krmača nudi se veći broj varijanti, kao što su dvodelni ili trodelni boksovi, sa dubokom prostirkom, u odvojenim kućicama, itd.

Dvodelni boksovi imaju dva odvojena dela. Praktično veći deo čine pravi kavezi standardnih dimenzija, a koji služe za ležanje i ishranu. Kroz vrata se krmače puštaju u drugi deo i koji služi kretanju. Ukoliko je prostor za kretanje mali, onda se krmače puštaju povremeno i samo pojedinačno.

Trodelni boksovi imaju znatno veću ukupnu površinu. Prvi deo, uz korita, ima klasične kaveze, ali su oni znatno uži, često samo 45 cm. Taj deo bokseva služi isključivo kao stajalište u toku ishrane. Drugi deo boksa je uži, nalazi se uz kaveze i u vidu je plićeg kanala, a služi za lakše i sigurnije čišćenje. Treći deo boska je sa punim podom, koji ima pad ka kanalu i dobro toplotnu izolaciju.

Prasilište

Boks za prašenje čini osnovnu jedinicu i ima dve važne funkcije: čuvanje prasadi u prvim danima ugnječenja i omogućavanje brzog razvoja prasadi. Boksovi imaju prosečnu površinu od oko 3,5 do oko 5,0 m2. Jedna od strana boksa je uvek nešto duža, na primer 2,4 x 1,8 m (paralelno postavljenim uklještivačem), ili 1,8 x 2,3 m (dijagonalno postavljen uklještivač).

Centralni deo boksa predstavlja uklještivač. Njegova širina u donjem delu je oko 70 cm. Ostala dva prostora su za prasad: jedan širi za boravak i kretanje, a drugi samo za sisanje. Grejanje prostora za ležanje je dvojako: podno ili pomoću grejalica.

Odgoj prasadi

boksovi za odgoj prasadi, smeštaj svinja, odgoj prasadi

Skorijih godina najpovoljnije ocene dobijaju boksovi sa delimično rešetkastim podovima. Puni deo poda obavezno ima podno grejanje i služi za duže ležanje. Kavezi sa potpuno rešetkastim podom u praksi se najviše koriste. Najčešće su namenjeni manjim grupama prasadi, a po pravilu za jedno leglo. U tom slučaju preporučene dimenzije su 1,7 do 2,0 x 1,3 do 1,6 m. Površina kaveza po prasetu iznosi od 0, 20 do 0,25 m2 za odgoj do 25 kg/praseta. Podovi su poslednjih godina skoro isključivo od PVC materijala. U praksi se nalaze i rešetke od drugih materijala, na primer od žice, betonski, i sl. Ograde kaveza su oko 80 cm.

Jelena Stanojlovic

Comments

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *