//banners section

Često se može čuti pitanje kako povećati prinos mleka kod krava. Ovo ponajviše zavisi od rase. Kada je u pitanju uzgoj muznih krava, kod nas su mahom zastupljene simentalska i holštajn-frizijska rasa. Važno je napomenuti da krupnije krave daju više mleka u odnosu na krave lakšeg tipa. Povećanjem telesne mase krave za 1{6cd17b10ab34226cae1d1fa77a729b0353f498ccbe1164c19971cd8f5cb7e905} može se uticati i na prinos mleka i to za 0,7{6cd17b10ab34226cae1d1fa77a729b0353f498ccbe1164c19971cd8f5cb7e905}.

Do pete godine života, do kad traje i njen telesni razvoj, prinos mleka kod krava se povećava. Od pete do sedme godine mlečnost kod krava stagnira, a nakon ovog perioda opada. Pomeranjem starosti junica na prvom teljenju sa 22 na 33 meseca povećava se i mlečnost i to za oko 50 l u laktaciji.

Šta utiče na prinos mleka kod krava?

uticaji na prinos mleka

Negativan uticaj na prinos mleka kod krava mogu imati rano teljenje, kao i preterano intenzivna ishrana. Sa druge strane, uticaj povećanja udela koncentrata u suvoj materiji obroka u srednjem delu laktacije, povoljno deluje na dnevnu mlečnost. Promene u toku laktacije su velike. Posle dostizanja maksimuma 30-50 dana od početka laktacije, količina mleka opada sve do zasušenja krave.

Krave koje odlikuje visoka mlečnost osetljive su i na nagle promene u ishrani. Kako bi bili zadovoljeni svi zahtevi u pogledu energije, proteina, vitamina i minerala za određenu proizvodnju mleka i mlečne masti, dnevna ishrana mlečnih krava može da bude sastavljena od više različitih hraniva koja se kombinuju u obrocima. Ishrana na paši zaslužna je za dobijanje više od 20 l mleka po kravi dnevno, a silaža od 10 do 15 l. Ukoliko se ova kabasta hraniva kombinuju sa drugim kabastim hranivima, može se ostvariti i znatno veći prinos mleka.

Kako postoje znatne razlike u kvalitetu travne mase, poželjno je koristiti, ukoliko je cilj visoka proizvodnja mleka po kravi, sveže pokošenu travu. Upotreba kabastih hraniva u kombinaciji sa koncentratom pozitivno utiče na povećanje mlečnosti. Ishrana mlečnih krava može sadržati i samo seno, ili samo silažu, ali je za mlečnost krava povoljnije kombinovati ova dva hraniva.

Istraživanja su pokazala da simentalske krave teljene u zimskom periodu imaju veći prinos mleka. Naime, ove krave počinju da se hrane zelenom hranom kada dođu u fazu opadanja mlečnosti, pa se tako zaustavlja nagliji pad u proizvodnji mleka.

Kakva je ishrana mlečnih krava?

ishrana mlečnih krava
U praksi se ishrana mlečnih krava deli na dva dela – osnovnu i dopunsku. Sastavljanje dopunskog obroka vrši se na bazi potreba za hranljivim materijama za grupu krava prosečne težine i najniže mlečnosti u nekom zapatu. Važno je da mlečne krave budu grupisane prema visini proizvodnje mleka. Dopunski obrok se daje svakoj grupi krava prema tome koliko daje mleka.

Ishrana mlečnih krava podrazumeva pravilo koje glasi: koliko dnevnih muža, toliko i hranjenja. Poželjno da je muzne krave dobijaju koncentrat više puta dnevno kako bi se pospešili fermentativni procesi i povećala proizvodnja mleka.

Uspešna proizvodnja mleka podrazumeva i je dovoljne količine vode dobrog kvaliteta. Nedostatkom vode smanjuje se apetit, a samim tim i mlečnost krava. Na svaki litar mleka potrebno je obezbediti od 4,5 do 5 l vode.

Visoka proizvodnja mleka zahteva da grla imaju dobro razvijeno, zdravo žlezdano vime koje se uvek mora uzmusti do kraja. Po pravilu, iz zadnjih četvrti vimena izmuze se više mleka nego iz prednjih. Pri dvokratnoj muži, ujutru se izmuze više mleka, nego pri večernjoj muži. Povećanjem broja muža raste i količina namuženog mleka. Pri trokratnoj muži, količina namuženog mleka je veća za 15-20{6cd17b10ab34226cae1d1fa77a729b0353f498ccbe1164c19971cd8f5cb7e905}.

Kako obezbediti smeštaj za mlečne krave?

Držanjem krava dobijaju se dva najznačajnija proizvoda, mleko i telad, pa su pored adekvatne ishrane, potrebni i povoljni uslovi smeštaja.

Uzgoj muznih krava podrazumeva i temperature ne veće od 27°C. Iznad ove temperature smanjuje se konzumiranje hrane, a to dovodi do smanjenja mlečnosti. Relativna vlažnost vazduha veća od 70{6cd17b10ab34226cae1d1fa77a729b0353f498ccbe1164c19971cd8f5cb7e905} izaziva povećanu potrošnju energije za termoregulaciju, pa ostaje manje energije za proizvodnju mleka. Smeštaj mlečnih krava u suvim, čistim prostorijama utiče na povećanje mlečnosti jer tokom ležanja oko 30{6cd17b10ab34226cae1d1fa77a729b0353f498ccbe1164c19971cd8f5cb7e905} više krvi cirkuliše kroz vime.

Krave smeštene u svetloj staji daju više mleka nego one u stajama sa nedovoljno svetlosti. Istraživanja su pokazala da u osvetljenim štalama noću krave konzumiraju 10-12{6cd17b10ab34226cae1d1fa77a729b0353f498ccbe1164c19971cd8f5cb7e905} više hrane, nego kada su u mraku. Pored navedenog, utvrđeno je i da se redovnom i pravilnom negom papaka može povećati prinos mleka od 3 do 4l.

Tanja Sarić

Tanja Sarić, doktorant Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu. Svoju kreativnost usmerava ka poboljšanju ruralnog razvoja.

Comments
  • Najprije Cestitam Vam Novu 2017 za zeljom za puno zdravlja i uspeha i napredak Farmije. Moje cestitke buduceg D-ra Tanja Saric na izvanrednim napisima prilagogjenim citaocima Farmia u vezi odgajivanja i isharne domacih zivotinja. Mozda bi bilo dobro da za svaki vid zivotinje da se izrade za nekoliko tipicnih kategorija (npr. Goveda: Kategorija: Muzne krave i tov junadi) izradi po jedna tipicna-standardna receptura isharne, potrebne hranljive materije za uzdrznu i produktivnu dazbu. To bi farmerima dalo neke smernice kako bi mogli i sami da izrade dnevne dazbine, oni koji sami proizvode stocnu hranu. Za sve ostale farmere bi bilo dobro Farmija da organizuje jedan biro-srevis koji bi izragivao po pristupacnim cenama konkretne dazbine za svakog proizvogjaca i za sve vidove i ktaegorije domacih zivotinja a na bazi raspolozivh surovina.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *